Przejdź do treści


BIP o edukacji

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Wniosek - do pobrania

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574; Dz. U. z 2019 r. poz.  1650):
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawaniu w stosunku pracy;
3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4. kopię  oceny  dorobku zawodowego  za okres  stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

data publikacji: 5 czerwca 2020 r.


Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka


Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej


Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki


Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym


Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, z dniem rozpoczęcia działalności


Obwody szkół podstawowych i gimnazjów


Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock


 

Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych


Stypendia szkolne  


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Wpis do ewidencji szkół niepublicznych


Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock 


„Wyprawka szkolna”


 

 

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze