Przejdź do treści


Dofinansowanie zadań z innych źródeł

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu:
- upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
- wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
- wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:
- wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami,
- wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski,
- wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami,
- promocja sportu osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski należy składać do 20 grudnia 2017 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 20 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.  Przewidziano dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:
- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
- inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
a także organizowanych przez:
- jednostki samorządu terytorialnego.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2018 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Termin składania wniosków do dnia 29 listopada 2017 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html


Do 21 kwietnia można składać wnioski na dofinansowanie w ramach II edycji Programu „KLUB” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Więcej informacji:
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/rusza-ii-edycja-rzadowego-programu-klub

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html


Program dofinansowania ze środków FRKF w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego:


Programy na dofinasowanie sportu z innych źródeł:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1956,Listy-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-zadan-w-ramach-sro.html

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1955,Listy-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-zadan-w-ramach-sro.html

http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_obszarze_wspieranie_i_upowszechnianie_kultury_fizycznej.html?cHash=9a8e1596fc


Program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html


Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/1942,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-.html


Konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich" podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1912,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.htmlOtwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

OTWARTY KONKURS na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych  dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie  w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html


Dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”

więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2016-rok/1907,Dodatkowy-nabor-ofert-w-ramach-Konkursu-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budze.html


Dodatkowy nabór ofert na dofinansowanie zadań z FRKF w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich”

więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2016-rok/1909,Dodatkowy-nabor-ofert-na-dofinansowanie-zadan-z-FRKF-w-ramach-Programu-dofinanso.html


Zarząd Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej zaprasza do udziału w konkursach ofert na organizację turniejów finałowych mistrzostw województwa mazowieckiego w piłce siatkowej w kategoriach młodzieżowych dziewcząt i chłopców. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do współpracy.

Zaproszenie do konkursu

Szczegółowy wykaz wyposażenia hali zgodnie z wymaganiami Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Młodzik

Młodziczka

Kadet

Kadetka

Junior

Juniorka


Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 1 800 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 31 maja 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 21 czerwca 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie. 

http://www.msport.gov.pl/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej/dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci-11


Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku zadań z zakresu Program Sportu Dla Wszystkich: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1809,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html


Minister Sportu i Turystyki ogłasza program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są:

- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

- promocja zdrowego i aktywnego trybu życia,

- dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Zadania objęte dofinansowaniem:

- Projekt „Mały Mistrz”

- Projekt Junior Sport”

- Projekt „Lokalny Animator Sportu”

- Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

- Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe

Więcej informacji:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lutego 2016 r.

Szczegóły konkursu wraz z formularzami dostępne są pod adresem: http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/sport.html?cHash=6fd24ea2d1

 


Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z Budżetu Państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

W dniu 20 października 2015 r. Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr 40 w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu rożnych środowisk i promocji sportu dla wszystkich. 

Więcej informacji:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1753,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html .


Promocja Sportu dla Wszystkich 2016

Lista podmiotów, które na podstawie rozstrzygnięcia Podsekretarza w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana Ryszarda Szustera z dnia 14 stycznia 2016 roku otrzymują dofinansowanie na zadania z zakresu promocji sportu dla wszystkich – realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku – w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W załączeniu lista:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1739,Lista-podmiotow-Promocja-Sportu-dla-Wszystkich-w-2016.html


Upowszechnianie Sportu Rożnych Grup Społecznych i Środowiskowych 2016

Lista podmiotów, które na podstawie rozstrzygnięcia Podsekretarza w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana Ryszarda Szustera z dnia 14 stycznia 2016 roku otrzymują dofinansowanie na zadania z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych  – realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku – w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa.

W załączeniu lista:

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1738,Lista-podmiotow-Upowszechnianie-Sportu-Roznych-Grup-Spolecznych-i-Srodowiskowych.html


Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych oraz promocji sportu dla wszystkich.

Program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 27 października 2015 roku: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1631,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 18 813 000 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu promocji sportu dla wszystkich zaplanowano kwotę 3 749 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2016 w części 25-kultura fizyczna.

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2014 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 17800000 zł. Na zadania z zakresu promocji kwotę 3049000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 19600000 zł. Na zadania z zakresu promocji kwotę 3749000 zł.


Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2016 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”; działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Pogram został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 21 października 2015 roku: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2016 roku zadań objętych konkursem, wynosi 15,140 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2016.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości:

- w 2014 roku - 12,996 mln zł;

- w 2015 roku - 12,996 mln zł.


Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do "The World Games 2017".


Ww. program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 29 grudnia 2014 roku (http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1432,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html).

Wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 400 000,00 złotych, zgłoszone do realizacji zadania w ramach ww. Programu, mogą być realizowane w okresie od 8 października do 31 grudnia 2015 r.

Termin składania ofert: do 30 października 2015 r.
Termin rozpatrzenia ofert: do 6 listopada 2015 r.


Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2015 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r.
Szczegółowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2015-rok/1609,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kult.htmlDodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 300 000,00 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 18 września 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 28 września 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu  w odpowiednim zakresie. 


Dodatkowy nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)
Komunikat dotyczący dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Minister Sportu i Turystyki informuje, że w wyniku przeprowadzonego dotychczas  naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) ogłoszonego dnia  24 października 2014 roku, do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 226 563, 00 zł.

Na podstawie punktu 7 ogłoszenia konkursowego, w przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu w 2015 roku, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia, Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.  Z uwagi na powyższe,  uruchamia się dodatkowy nabór wniosków w konkursie do dnia 21 sierpnia 2015r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków, tj. do dnia 1 września 2015r.

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie zadań planowanych do realizacji w terminie od  14 września do 15 grudnia 2015 r. w zakresie  wskazanym powyżej.

Przy tworzeniu wniosków obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z dnia 24 października  2014 r. dotyczącego otwartego konkursu na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania  „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” (link).


Dodatkowy nabór ofert w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Komunikat dotyczący dodatkowego naboru ofert w konkursie na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Minister Sportu i Turystyki informuje, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas konkursowych naborów ofert w konkursie na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ogłoszonym 21.11.2014 roku, do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 140 000 zł, przeznaczone na zadania zlecone realizowane w obszarze:
1)Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych – 60 tys. zł.
2)Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizyczne – 80 tys. zł.
Na podstawie ogłoszenia konkursowego punkt 4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert, podpunkt d) Oferty składane w późniejszym terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych – uruchamia się dodatkowy nabór ofert w konkursie do 4 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni od zakończenia naboru wniosków, tj. do 14 sierpnia 2015 r.

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie projektów zadań planowanych do realizacji w terminie od
1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r. w obszarach wskazanych powyżej.
Przy tworzeniu ofert obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z 21 listopada 2014 r. dotyczącym otwartego konkursu ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w 2015 roku (link).
Oferty należy przygotować w systemie AMODIT, zatwierdzić i przesłać drogą elektroniczną oraz wydrukować i w formie papierowej przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 wymagany dopisek na kopercie:„Sport dla Wszystkich” – nabór ofert II połowa 2015 r.
więcej informacji: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1416,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html


Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania:
- Polskie Związki Sportowe
- Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży  w piłce ręcznej
Terminy i warunki realizacji zadań:
- Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku
- Warunki dofinansowania oraz jego wysokość, a także sposób rozliczania zadań określa umowa.
Informację o aktualnym wykazie szkolonych  zawodników należy składać po podpisaniu umowy  w formie pisemnej
i elektronicznej do Departamentu Sportu Wyczynowego w terminie:
- do do 30 października 2015 r.
- do 30 grudnia 2015 r.

Więcej informacji: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2015-rok/1564,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kult.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2017 zadania publicznego "Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców" w ramach "Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców". Na realizację zadania podpisana zostanie umowa z podmiotem, który wygra konkurs, na okres 3 lat z zastrzeżeniem aneksowania corocznie wysokości dotacji celowej.

Minister właściwy ds. kultury fizycznej poprzez otwarty konkurs ofert, przeprowadzany zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zastrzega sobie prawo wyboru jednego podmiotu, którego oferta będzie najlepszą, zmierzającą do realizacji celów zadania.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14  00-082 Warszawa, z dopiskiem „Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej” (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/upowszechnianie-kariery/2015-rok/1550,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2015-2017-zadania-publicznego-Upows.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci".

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt „MultiSport” (wysokość środków: 70 000,00 zł),

2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 10 czerwca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 15 lipca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2017 zadania publicznego "Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców" w ramach "Programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców". Na realizację zadania podpisana zostanie umowa z podmiotem, który wygra konkurs, na okres 3 lat z zastrzeżeniem aneksowania corocznie wysokości dotacji celowej.
Minister właściwy ds. kultury fizycznej poprzez otwarty konkurs ofert, przeprowadzany zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", zastrzega sobie prawo wyboru jednego podmiotu, którego oferta będzie najlepszą, zmierzającą do realizacji celów zadania.
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14  00-082 Warszawa, z dopiskiem „Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej" (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/upowszechnianie-kariery/2015-rok/1550,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2015-2017-zadania-publicznego-Upows.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci".

Program „Sport Wszystkich Dzieci" został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt „MultiSport" (wysokość środków: 70 000,00 zł),
2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 10 czerwca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 15 lipca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci" podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki przedłużył termin składania ofert na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do "The World Games 2017". 

Do składania oferty upoważnione są Polskie Związki Sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe w danym sporcie będące przedstawicielami Polski w światowych federacjach w sportach i konkurencjach ujętych w programie "The World Games - Wrocław 2017" i posiadające dokument - potwierdzenie ze światowej federacji sportowej, że dana organizacja/stowarzyszenie jest jedynym upoważnionym przedstawicielem Polski w danym sporcie na terytorium naszego kraju.
Termin składania ofert: od 20 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r.

Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1432,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do "The World Games 2017".

Do składania oferty upoważnione są Polskie Związki Sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe w danym sporcie będące przedstawicielami Polski w światowych federacjach w sportach i konkurencjach ujętych w programie "The World Games - Wrocław 2017" i posiadające dokument - potwierdzenie ze światowej federacji sportowej, że dana organizacja/stowarzyszenie jest jedynym upoważnionym przedstawicielem Polski w danym sporcie na terytorium naszego kraju.
Termin składania ofert: do 31 marca 2015 r.

Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1432,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa.
O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

Termin składania ofert: (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 12 stycznia 2015 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2015-rok/1429,Konkurs-ofert-na-dofinansowanie-w-2015-r-ogolnopolskiego-projektu-na-rzecz-popra.html


Informujemy, że na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się Program "Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Dofinansowaniem zostały objęte następujące zadania: Projekt "Mały Mistrz", Projekt "Multisport", Projekt „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012", Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"
wspieranie organizacji Wojewódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Finałów Zawodów dla Uczniów Gimnazjów i Liceów", wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik, wspieranie projektów w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży, wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Termin składania wniosków:  do dnia 12 stycznia 2015 r.

Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem zostały objęte następujące zadania: organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski i pucharów Polski osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych -„Animator sportu osób niepełnosprawnych", organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków FRKF wyłącznie zadań, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia 2015 r.
O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert: 31 grudnia 2014 r.

Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2014-rok/1426,Program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych.html


Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.


Przedsięwzięcia realizowane będą w ramach zadaniaPromowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich", podzadaniaUpowszechnianie sportu w społeczeństwie", działaniaWspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu - wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

Termin składania ofert: 16 grudnia 2014 r.

Szczegóły: www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji budzetowej/konkurs-19

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach promocji sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych:
1. Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
2. Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2014 r.

Szczegóły: www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowej/konkurs-20


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze