Przejdź do treści


Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI


Urząd Miasta w Płocku realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a oraz w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

Informację o usunięciu pojazdu z drogi właściciel pojazdu uzyska pod numerami telefonu:
 • Policja - 997 lub 24/266 16 00 - dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
 • Straż Miejska - 986 lub 24/364 70 30 – dyżurny Straży Miejskiej.

Na terenie miasta Płocka podmiotem odpowiedzialnym za usunięcie i umieszczanie na parkingu oraz przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi jest:

Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej „DIAGMER" Jerzy Pietrzak z siedzibą Niesłuchowo 10, 09-740 Bodzanów.

Parking strzeżony na którym przechowywane są usunięte pojazdy znajduje się:
Niesłuchowo 10, gmina Bodzanów, powiat płocki.


Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

I. Wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego w trybie art. 130a.

Wydanie z parkingu pojazdów usuniętych z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym następuje po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. W celu odebrania pojazdu właściciel lub osoba uprawniona do odbioru pojazdu udaje się na parking strzeżony w Niesłuchowie 10, okazując:
1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela, osoby posiadającej prawo do dysponowania pojazdem, lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
2. dowód uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
3. zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego w trybie art. 130a o ile jest wymagane, wystawione przez podmiot który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty za usunięcie oraz przechowywanie pojazdu na parkingu.

Właściciel lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem, chcąc odebrać pojazd z parkingu strzeżonego wpłaty może dokonać:
1. na rachunek Urzędu Miasta Płocka w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 / wejście od ul. Zduńskiej 3 / pokój 132 / czynnej w dniach: poniedziałek – środa w godz. od 730 do 1500, w czwartek od 830 do 1700, piątek od 830 do 1500,
2. w kasie u osoby wydającej pojazd na parkingu strzeżonym Niesłuchowo 10.

Dowód wpłaty powinien zawierać:
 • imię nazwisko wpłacającego,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Opłaty obowiązujące w 2018 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,    a następnie odstąpienia od jego usunięcia pobierane są zgodnie uchwałą nr 692/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 roku i kształtują się następująco:

Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym:

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata za:

Usunięcie pojazdu

Przechowywanie pojazdu za każdą rozpoczętą dobę

1

Rower lub motorower

113,00 zł

20,00 zł

2

Motocykl

223,00 zł

27,00 zł

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

486,00 zł

40,00 zł

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

606,00 zł

52,00 zł

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

857,00 zł

75,00 zł

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1 263,00 zł

136,00 zł

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 537,00 zł

200,00 zł

 

Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

 

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata

1

Rower lub motorower

57,00 zł

2

Motocykl

112,00 zł

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

243,00 zł

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

303,00 zł

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

429,00 zł

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

632,00 zł

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

769,00 zł

 

II. Przepisy regulujące usuwanie pojazdów z drogi z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 • 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • 2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 • 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 • 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
 • 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 • 6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
 • 1) kierowała nim osoba:
 • a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 • 2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
 • 1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust 1-3,
 • 2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach o których mowa w ust. 1 pkt 1,4 i 5,
 • 3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust.3

Ważne
Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent Miasta Płocka w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy - Miasto Płock, natomiast koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.
 

III. Wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego w trybie art. 50a

W przypadku usunięcia pojazdu z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, podstawą jego odbioru z parkingu strzeżonego jest wezwanie/powiadomienie do odbioru pojazdu wystawione przez Prezydenta Miasta Płocka oraz potwierdzenie uiszczenia kosztów usunięcia pojazdu  wskazanych w wezwaniu/powiadomieniu.

W celu odebrania pojazdu właściciel lub osoba uprawniona do odbioru pojazdu udaje się na parking strzeżony w Niesłuchowie 10, okazując:
1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela, osoby posiadającej prawo do dysponowania pojazdem, lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
2. dowód uiszczenia całkowitej kwoty opłaty wskazanej w wezwaniu/powiadomieniu za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
3. wezwanie/powiadomienie do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 50a wystawione przez Prezydenta Miasta Płocka.

Opłaty za usunięcie oraz przechowywanie pojazdu na parkingu.

Właściciel lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem, chcąc odebrać pojazd z parkingu wpłaty może dokonać:
1. na rachunek Urzędu Miasta Płocka w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 / wejście od ul. Zduńskiej 3 / pokój 132 / czynnej w dniach: poniedziałek – środa w godz. od 730 do 1500, w czwartek od 830 do 1700, piątek od 830 do 1500,
2. w kasie u osoby wydającej pojazd na parkingu strzeżonym Niesłuchowo 10.

Dowód wpłaty powinien zawierać:
 • imię nazwisko wpłacającego,
 • numer rejestracyjny pojazdu,

IV. Przepisy regulujące usuwanie pojazdów z drogi z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Ważne
Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność Gminy - Miasto Płock. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania cywilnego.

Warunkiem wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta Płocka jest okazanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do jego odbioru) oraz zezwolenia na odbiór pojazdu o ile jest wymagane wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy) lub wezwania/powiadomienia do odbioru pojazdu wystawionego przez Prezydenta Miasta Płocka (w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ustawy).

Uwaga!

Za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu (począwszy od dnia umieszczenia pojazdu na parkingu do dnia jego odbioru włącznie).

Szczegółowych informacji udzielają: Marek Wiśniewski, Anna Mulska tel. 24/36 71 661, Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej), pok. nr D-3.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze