Przejdź do treści


Konsultacje Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie konsultacyjne I dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto”w Płocku. Spotkanie, odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 16.30.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 16.30.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Płocka
o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.
W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwie Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowaniai planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

zapraszam

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku  w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 16.

Celem spotkania będzie zwiększenie możliwości zaangażowania mieszkańców na wczesnym etapie powstania projektu planu. Obecni na spotkaniu będą mogli zapoznać się z projektem planu oraz wyrazić swoje opinie i propozycje.

Konsultacje społeczne prowadzone będą przy udziale przedstawicieli Partnerstwa, w skład którego wchodzi: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, ResPublic sp. z o.o. i GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Spotkanie to będzie pierwszym z trzech spotkań konsultacyjnych przedmiotowego dokumentu, które wykraczając poza ramy określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwolą w większym stopniu zaangażować interesariuszy w działania planistyczne prowadzone na terenie Starego Miasta.

Konsultowane dokumenty do pobrania;Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze