Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. jest możliwa zmiana preferencji (kolejność oddziałów i szkół  we wniosku o przyjęcie do szkoły)   kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Po analizie złożonych już (do 10 lipca 2020 r.) wniosków, kilka ze szkół biorących udział w tegorocznym naborze elektronicznym, w związku z małą liczbą chętnych do niektórych oddziałów, zmodyfikowało swoje oferty. Zmian obejmujących liczbę dostępnych w rekrutacji miejsc i oddziałów dokonały:

* Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie
- dla zawodów: technik elektryk, technik  teleinformatyk i technik mechanik;

* Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych
- dla zawodów: technik mechanik i technik mechatronik; oraz wszystkich proponowanych zawodów w szkole branżowej;

* Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości
- w klasie wielozawodowej dla zawodu stolarz, krawiec  oraz złotnik – jubiler;

* Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych
- dla zawodów: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji przemysłowych, betoniarz – zbrojarz oraz murarz – tynkarz;


Wszyscy kandydaci, którzy powyższe szkoły i oddziały wybrali na I miejscu na swojej liście preferencji lub są jeszcze zainteresowani nauką w nich, proszeni są o szczegółowe zapoznanie się ze zmodyfikowanymi ofertami i we wskazanym terminie ewentualne dokonanie zmian. W tym celu należy udać się do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, przygotować nowy z nową listą preferencji, podpisać i złożyć w wybranej szkole.Rekrutacja na rok szkolny 2020/21, do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku, będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00


Kandydaci - uczniowie klas VIII szkół podstawowych - będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez:  http://ppo.zjoplock.pl  lub  https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00, niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczają, samodzielnie rejestrują się przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek". Na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 31 płockich szkół:
- 10 techników
- 7 branżowych szkół I stopnia
- 13 liceów ogólnokształcących
- 1 liceum plastyczne
Ich aktualne oferty są dostępne w zakładce „Oferty placówek”.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, kandydatów jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy wszystkim przesyłać do szkoły tzw. pierwszego wyboru: pocztą elektroniczną jako zdjęcie / skan na skrzynkę e-mail szkoły lub faksem.

Zgodnie z terminami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, w Płocku - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży – techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół I stopnia – przebiegać będzie wg. następującego harmonogramu:

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym


15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez kandydatów

15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 – 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.1 Wyjątek stanowią oddziały: dwujęzyczny / międzynarodowy oraz sportowe / szkoły mistrzostwa sportowego, do których kandydaci składają wnioski wyłącznie w terminie

15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 - 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Dla kandydatów do ww. oddziałów:

2.1a Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

23 czerwca 2020 r. – 7 lipca 2020 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

2.1b Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

23 czerwca 2020 r. – 7 lipca 2020 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych/ międzynarodowych, sportowych/ szkoły mistrzostwa sportowego jest zdanie sprawdzianu kompetencji językowych lub zaliczenie prób sprawności fizycznej.     Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i wymaganiami sanitarno – higienicznymi szkoły muszą odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia koniecznych sprawdzianów. W związku z powyższym, Kandydatów do tych oddziałów (niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji kandydata) prosimy
o wcześniejszy kontakt ze szkołą, w celu zgłoszenia planowanego udziału w sprawdzianie.

3. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie w danym zawodzie, skierowań na wymagane badania lekarskie, w przypadku wyboru przez kandydata technikum lub branżowej szkoły I stopnia


15 czerwca 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.

4. Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostarczanie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru  kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem:
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej -  26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

5. Wprowadzanie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy)

26 czerwca 2020 r.  od  godz. 10.00 – 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów


31 lipca 2020 r. od godz. 8.00 – 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia


12 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

8. Składanie przez kandydatów, w szkołach do których zostali zakwalifikowani, oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

13 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

9. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

 


Szanowni Państwo,

jak podaje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, ustalony  przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w ddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


Szanowni Państwo,

w związku ze stanem pandemii i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół zostało przyjęte

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657).

którego zapisy wprowadzają bardzo istone zmiany w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia dla młodzieży) jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nie obowiązuje więc harmonogram rerkrutacji ustalony zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. Tym samym strona naborowa zawierająca pełne informacje o tegorocznym naborze nie może zostać  uruchomiona. Wkrótce, na stronie głównej w zakładce "Oferty szkół" pojawią się informacje o  szkołach zgłoszonych do rekrutacji elektronicznej. W oczekiwaniu na ustalenie przez ministra nowych terminów możemy zaproponować tylko odwiedzanie poszczególnych stron internetowych płockich szkół ponadpodstawowych.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze