Przejdź do treści


Pomoc świadczona przez MOPS

Informacja na temat pomocy świadczonej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
dla mieszkańców Płocka

 

Osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej i materialnej może uzyskać świadczenia z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.

Rodzaje świadczeń:
 • zasiłki pieniężne: stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne;
 • pomoc w naturze: np. obiady dla dzieci w szkołach, obiady dla dorosłych i dzieci w barach;
 • poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa;
 • usługi opiekuńcze nad chorym w domu, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej;
 • pobyt dzienny w Środowiskowym Domu Samopomocy;
 • umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • uczestnictwo w zajęciach w świetlicy środowiskowej;
 • pomoc rodzinom zastępczym;
 • usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym;
 • pomoc osobom bezdomnym;
 • praca socjalna.


W celu uzyskania pomocy oraz szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, parter – sekretariat, pok. 25 lub telefonicznie: 24 364 02 10, 24 364 02 22, fax. 24 364 02 13.

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 8.30 – 17.30, piątek w godz. 8.30 – 15.30.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej.

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1
 • zasięg działania - wykaz ulic
 • siedziba: ul. Piekarska 16
 • kierownik: Grażyna Syska, tel. 24 364 02 97

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2
 • zasięg działania - wykaz ulic
 • siedziba: ul. Zgliczyńskiego 4
 • kierownik: Izabela Kowalska, tel. 24 364 02 35

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3
 • zasięg działania - wykaz ulic
 • siedziba: ul. Padlewskiego 5
 • kierownik: Maria Góra, tel. 24 364 02 80

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4
 • zasięg działania - wykaz ulic
 • siedziba: ul. Zgliczyńskiego 4
 • kierownik: Barbara Nyckowska, tel. 24 364 02 74

 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku realizuje zadania z zakresu:

 • rehabilitacji społecznej (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; rehabilitacja dzieci i młodzieży).

Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej
siedziba: ul. Zgliczyńskiego 4
kierownik: Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 02 60

 • orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
siedziba: ul. Zgliczyńskiego 4
przewodnicząca: Adrianna Lipińska-Białaszek, tel. 24 364 02 57

 • świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych
siedziba: ul. 3 Maja 16
kierownik: Eliza Dygas, tel. 24 364 03 70

 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Dział Dodatków Mieszkaniowych
siedziba: ul. 3 Maja 16, pokój nr 9 (parter)
kierownik: Monika Karwowska, tel. 24 367 16 70

 • coachingu:

Sesje coachingowe prowadzą:
 • Małgorzata Ryncarz, tel. 24 364 02 28
 • Sylwia Kuczmarska, tel. 24 364 02 63
 • Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 70 90


Więcej informacji dotyczących form pomocy społecznej znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku otrzymania odmowy świadczenia z pomocy społecznej lub w przypadku otrzymania pomocy w niezadowalającej wysokości służy odwołanie od decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4, parter, pok. 25, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze