Przejdź do treści


POPT 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 

Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu
Beneficjent i Lider projektu: 
Związek Gmin Regionu Płockiego 
Partnerzy: Gminy – członkowie ZGRP, w tym Gmina Miasto Płock 
Całkowity koszt realizacji projektu: 2.940.800,00 PLN 
Dofinansowanie: 2.646.720,00 PLN 
Wkład własny finansowy: 294.080,00 PLN 
Okres realizacji projektu: I kwartał 2014 r.-II kwartał 2015 r. 
  


Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności energetycznej, Strategii zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem. 

Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana dokumentacja techniczna. 

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne. 

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK): 
1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich; 
2) Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju; 
3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych; 
4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej; 
jakości środowiska przyrodniczego; 
5) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne. 
6) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 


Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 39
tel.: 024 367 17 24
e-mail: malgorzata.maryniak@plock.eu
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze