Przejdź do treści


Projekt "Potencjał-Działanie-Rozwój"

Projekt  „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka  i płockich organizacji pozarządowych”

Projekt  „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka  i płockich organizacji pozarządowych” jest realizowany przez Gminę - Miasto Płock w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku oraz Stowarzyszeniem Academia Economica .
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priotutet V. Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Projekt  realizowany w okresie od  02 stycznia 2014r. do 30 czerwca 201r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Gminy -  Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych . Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez:
Prowadzenie partnerskiej i efektywnej współpracy oraz dialogu obywatelskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityk i zadań publicznych
Stworzenie warunków finansowej i niefinansowej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych  ukierunkowanych na efektywne świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności
Zapewnienia optymalnych warunków dla społecznej aktywności ułatwiających podejmowanie inicjatyw obywatelskich oraz integrujących III sektor.
W projekcie wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu płockiego.
Realizację projektu rozpoczęliśmy diagnozą współpracy samorządu i organizacji przeprowadzoną z wykorzystaniem narzędzia pn. Lokalny Indeks Jakości Współpracy.

Przestawiciele Urzędu Miasta Płocka i organizacji pozarządowych wspólnie będą rozważać następujące dylematy:
W jaki formach prowadzić konsultacje społeczne, by organizacje i mieszkańcy mieli poczucie realnego wpływu na realizację zamierzeń i programów  tworzonych przez Miasto Płock oraz aktywnie uczestniczyli w konsultacjach ?
W jaki sposób zapewnić aktywny udział organizacji i mieszkańców w ocenie realizacji  zamierzeń i programów  tworzonych przez Miasto Płock ?
Co należałoby zmienić w zasadach współpracy finansowej Miasta Płocka i organizacji pozarządowych ?
Jak tworzyć partnerstwa Miasta Płocka i organizacji pozarządowych umożliaiające wspólną realizację zadań ?
W jakich obszarach płockie płockie organizacje potrzebuja wsparcia ?
Jak tworzyć warunki do współpracy między oragnizacjami pozarządowymi?

W projekcie zaplanowano realizację następujących Zadań:
1. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk publicznych
2. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów
3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
4. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych
5. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych
6. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych
7. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu w Gminie Miasto Płock

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany Płocki Model Współpracy stanowiący podstawę współpracy Gminy - Miasto Płock oraz płockich organizacji pozarządowych do  2018 roku.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze