Przejdź do treści


Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet III Regionalny System Transportowy, 
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - drogi powiatowe.
Całkowita wartość projektu – 3.974.456,66 PLN
Wartość dofinansowania – 3.322.062,59 PLN
Okres realizacji projektu – 11.12.2007 - 25.11.2010
 
Cel projektu – Celem głównym projektu pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku” jest poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
W ramach projektu przeprowadzono gruntowny remont jednej z głównych ulic miasta. Na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic 11-go Listopada i Północnej wymieniono nawierzchnię jezdni. W miejscu skrzyżowania ulic Mickiewicza z 11-go Listopada powstało rondo, które upłynnia ruch i wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Oznakowania poziome na jezdni wykonano z wtopionych w asfalt taśm termoplastycznych, gdyż ta technologia gwarantuje, że pasy i linie będą dobrze widoczne nawet przez 6 lat, co pozwala uniknąć uciążliwego dla kierowców zamykania drogi z powodu malowania pasów. Przebudowano również część chodników, całe oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową w obrębie ronda. Ponadto wybudowano cztery zatoki autobusowe.
 
Przebudowa skrzyżowania pozwoliła na połączenie ulicy Chopina z Alejami Jachowicza oraz ulicy Lasockiego z ulicą 11-go Listopada, co w znacznym stopniu usprawniło komunikację w tym rejonie miasta. Przeprowadzone inwestycję mają wpływ na nie tylko na ruch lokalny, ale również tranzytowy, gdyż ulica Mickiewicza jest częścią drogi krajowej nr 60.
 
Realizatorem projektu i podmiotem zarządzającym powstałą infrastrukturą jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze