Przejdź do treści


Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock.”
Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 741 893,65 PLN
Koszty kwalifikowalne: 323 865,84 PLN
Kwota dofinansowania: 275 285,96 PLN 
Termin realizacji projektu: od 20.06.2011 r. do 31.12.2014 r.

Głównym celem projektu było wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy - Miasto Płock w okresie od 2014 r do 2019 r w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod nowe inwestycje – trzech odrębnych obszarów o łącznej powierzchni 523,91 ha.

Wymieniony cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 • 1. Wzrost atrakcyjności trzech terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock poprzez wykonanie opracowań studyjnych, koncepcji, dokumentacji dla potrzeb przygotowania nowych inwestycji.
 • 2. Wzrost liczby przedsiębiorstw (minimum o trzy przedsiębiorstwa), które ulokowały swoje inwestycje w Gminie - Miasto Płock poprzez opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla nowych inwestycji i promocji nowych terenów inwestycyjnych Miasta Płocka
  

Projekt obejmuje trzy niezależne tereny inwestycyjne zlokalizowane w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock:
 • 1. obszar nadbrzeżny rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,
 • 2. obszar lotniska cywilnego w Płocku i terenów przyległych,
 • 3. obszar Jaru Brzeźnicy.

 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 • wykonano opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia.

Wnioskodawca opracował koncepcję zawierającą min. diagnozę stanu istniejącego, propozycję rozwiązań urbanistyczno-funkcjonalnych, propozycję działań wraz z harmonogramem ich realizacji, wskaźnikowe zestawienie kosztów.

 • opracowano studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych.

Wnioskodawca opracował studium wykonalności pre-feasibility study, które jest niezbędne podczas fazy identyfikowania projektu, definiuje wszystkie potencjalne problemy, ocenia alternatywne rozwiązania. Celem studium jest udzielenie inwestorowi odpowiedzi inwestorowi na pytania dotyczące: wykonalności projektu tzn. czy istniejące ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej lub prawnej pozwalają na realizację projektu, trwałości projektu tzn. czy przychody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i wypracowanie odpowiedniego zysku, racjonalności finansowej projektu dla inwestora tzn. czy wartość dodana powstająca w wyniku jego realizacji jest dla inwestora satysfakcjonująca. W ramach takiego wstępnego studium zostanie dokonana wstępna ocena alternatywnych wariantów realizacji projektu w zakresie nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu oddziaływania na środowisko naturalne, strony technicznej projektu, dostępności wymaganych zasobów.

 • opracowano informację o klimacie inwestycyjnym dla danych lokalizacji.

Wnioskodawca opracował informację o klimacie inwestycyjnym rozumianym jako ogół warunków sprzyjających inwestowaniu na danym obszarze, obejmującym szereg czynników branych pod uwagę przez krajowych i zagranicznych inwestorów, zarówno w momencie projektowania i rozpoczęcia inwestycji jak i w trakcie prowadzenia działalności. Klimat inwestycyjny skupia się nie tylko na kwestii przyciągania inwestycji lecz także związany jest z ich utrzymaniem oraz generalnie pozytywnymi doświadczeniami zebranymi w toku prowadzenia działalności. Na klimat inwestycyjny składa się ogół warunków charakteryzujących dany obszar z punktu widzenia inwestora i obejmuje klimat ekonomiczny (obecną i przyszłą sytuację gospodarczą w kraju lub na terenie goszczącym inwestora oraz stan infrastruktury), klimat społeczny (sytuację na rynku pracy oraz wszystkich uwarunkowań społeczno –kulturowych określających jakość siły roboczej), klimat administracyjny (stopień oddziaływania czynników rządowych takich jak: polityka podatkowa, regulacje prawne na prowadzenie działalności gospodarczej), klimat polityczny (postawa przedstawicieli władz wobec napływu zewnętrznych inwestycji, porozumienia o wzajemnej ochronie inwestycji między krajami oraz przywileje przyznane inwestorom zagranicznym).

 • opracowano analizy formalno – prawne nieruchomości.

Wnioskodawca opracował analizy formalno–prawne nieruchomości wchodzących w skład nowych terenów inwestycyjnych. Opracowanie ma na celu weryfikację stanu faktycznego i prawnego, wyjaśnianie i regulowanie stanu formalno-prawnego nieruchomości, analizy i oceny nieruchomości pod kątem lokalizacji, przeznaczenia, zmian dochodowości w czasie, możliwości ich wykorzystania na cele inwestycyjne.

 • opracowano projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danych lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Wnioskodawca zrealizował trzy kampanie informacyjne promujące opisywane tereny inwestycyjne. Celem tych działań było opracowanie i realizacja narzędzi marketingowych, które pozwolą na osiągnięcie założonego w projekcie rezultatu tj. pozyskania co najmniej trzech inwestorów, którzy ulokują swoje inwestycje na przedmiotowych terenach.

 

Spodziewane efekty projektu:
 • W wyniku realizacji zaplanowanych działań trzy tereny inwestycyjne o powierzchni 523,91ha zostaną przygotowane dla lokalizacji nowych inwestycji przy wsparciu programu.
 • Wskazane trzy tereny inwestycyjne na przeważającym obszarze stanowią własność wnioskodawcy, Gminy- Miasto Płock. Wnioskodawca przewiduje, iż na przygotowanym w ramach projektu obszarze w terminie do 5 lat od zakończenia projektu ulokuje swoje inwestycje co najmniej 3 przedsiębiorców.


Dotacja udzielana jest  tylko w odniesieniu do terenów Gminy – Miasto Płock.
Wysokość dotacji uzależniona jest od udziału w ogólnej powierzchni trzech terenów inwestycyjnych gruntów będących własnością Gminy i  pozostających w zarządzie Gminy (grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Prezydent Miasta).
Pozostałe koszty niezbędne dla opracowania wymienionych dokumentów stanowią koszty niekwalifikowalne do poniesienia przez Wnioskodawcę.

Informacji na temat realizowanego projektu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Płocka członkowie zespołu zadaniowego powołanego do realizacji projektu: tel. (24) 367 17 24, (24) 367 14 49


Oficjalne strony Unii Europejskiej oraz strony poświęcone PO IG:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mg.gov.pl


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze