Przejdź do treści


Regulamin programu

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1667/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie: Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ dostępnej w ramach Programu Płocka Karta Mieszkańca                                                                                          


REGULAMIN PŁOCKIEJ KARTY FAMILIJNEJ 3+


§ 1.

1. Płocka Karta Familijna 3+ (dalej Karta) wydawana jest jako jeden z dostępnych pakietów po wcześniejszym dołączeniu do Programu Płocka Karta Mieszkańca (dalej program), który jest adresowany do rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, a jego istotą jest promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmacniania jej kondycji.

§ 2.

1. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (bez względu na dochody), mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, bądź bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pozostającym pod opieką rodzica.

2. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, w których przebywa troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku.

3. Kartę przyznaje się wyłącznie rodzinom zameldowanym lub zamieszkującym w Płocku.

4. Karta przysługuje osobom będącym beneficjentami programu Płockiej Karty Familijnej 3+ na podstawie posiadanej przez nich Płockiej Karty Familijnej, lub jeżeli posiadają aktywny pakiet mieszkańca w ramach Programu Płocka Karta Mieszkańca.

5. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o Kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci.

§ 3.

1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa w § 2 Regulaminu.

2. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępnego na stronie www.plockarta.eu, jak również w formie papierowej dostępnej w Biurach Obsługi Płockiej Karty Mieszkańca.

3. Możliwość ubiegania się o tradycyjna formę karty ma każdy członek rodziny, który dołączył wcześniej do Programu Płocka Karta Mieszkańca.

4. Przyznanie Karty następuje na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego złożony w Biurze Obsługi Płockiej Karty Mieszkańca. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

5. Wnioski o wydanie karty można pobrać w Biurach Obsługi Płockiej Karty Mieszkańca oraz na stronie internetowej  www.plockarta.eu.

6. Przy składaniu wniosku należy okazać (bądź załączyć przy elektronicznej wersji wniosku) oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj.:

  • w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej rodzić powinien przedstawić identyfikator użytkownika Karty Mieszkańca lub wypełniony poprawnie wniosek do Programu Karty Mieszkańca, natomiast przy składaniu wniosku w wersji tradycyjnej - aktualny dokument tożsamości,

  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym -  aktualna legitymacja szkolna,

  • w przypadku dzieci w wieku do 6 lat - oświadczenie rodzica lub opiekuna,

  • w przypadku dzieci do 25 roku życia – legitymacja studencka lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

  • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem Miasta Płocka o ustanowieniu rodziny zastępczej,

  • w przypadku Rodzinnych Domów Dziecka - postanowienie sądu,

  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

§ 4.

1. Płocką Kartę Familijną 3+ wydaje się w terminie 14 dni od daty pozytywnej weryfikacji w Programie Płockiej Karty Mieszkańca. Kartę wydaje się w postaci pakietu Familijnego 3+ w Płockiej Karcie Mieszkańca oraz opcjonalnie w formie tradycyjnej Karty.

2. Okres ważności Karty wynosi do 3 lat od daty wydania. Kartę można przedłużyć nie wcześniej niż  miesiąc przed upływem okresu jej ważności.

3. Wszystkie Karty wydane danej rodzinie tracą ważność w chwili, w której choćby jedno z trojga dzieci osiągnie kryterium wiekowe określone w § 2 ust. 1. a nie przedstawi stosownego zaświadczenia o dalszym kontynuowaniu nauki.

4. W przypadku zameldowania czasowego karta będzie wydawana na czas zameldowania w Płocku.

5. Każda Karta posiada unikalny numer oraz dane (imię i nazwisko) osoby, dla której została wystawiona. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

6. Karty są ważne wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku dziecka nie posiadającego jeszcze własnego dokumentu, z dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego wraz z jego Kartą lub identyfikatorem.

7. W przypadku zagubienia lub utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym w Biurach Obsługi Programu Mieszkańca oraz na stronie www.plockarta.eu.

8. W celu ponownego uzyskania Karty wnioskodawca składa wniosek o wydanie Karty wraz z oświadczeniem o jej zagubieniu. W takim przypadku wydawany będzie duplikat Karty.

9. Wszystkie wydane dotychczas Karty, nie będące częścią pakietu Płockiej Karty Mieszkańca tracą ważność z dniem 30 czerwca 2021 r.

§ 5.

1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu Płockiej Karty Familijnej 3+ umieszczona w witrynach przedsiębiorstw i instytucji współpracujących przy realizacji Programu Płocka Karta Mieszkańca (załącznik Nr 3 do Regulaminu). Do 30 czerwca 2021 r. obowiązywać będą dwa oznaczenia punktów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzymuje aktualny adres strony internetowej na której dostępny jest katalog przysługujących ulg i zwolnień. Katalog będzie publikowany na stronie internetowej www.plockarta.eu.

§ 6.

Znalezioną Kartę należy zwrócić do jednego z Biur Obsługi Płockiej Karty Mieszkańca, informacja o lokalizacjach dostępna na stronie www. plockarta.eu.

§ 7.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania Płockiej Karty Familijnej 3+ zgodnie z przepisami Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Katy Familijnej 3+;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres (10 lat);

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze