Przejdź do treści


Stypendia

Stypendia branżowe

Finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.

Stypendia branżowe otrzymują uczniowie uczęszczający do branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock. Przyznawane są na okres od września do czerwca, bez konieczności składania wniosku. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i udzielane wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego miesięcznie za pośrednictwem szkół w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

Stypendia miejskie

Finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.
Stypendia miejskie przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.000 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 5 lutego (Wyjątek - w 2019 roku do 28 lutego) lub w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych każdego roku.
 

Stypendia motywacyjne 

Finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. 
Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz absolwentów wszystkich typów szkół.
 

Stypendia szkolne (ustawowe)

Finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa.
Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.
 

Zasiłki szkolne (losowe)

Finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa.
Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.
 
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Zarządu Jednostek Oświatowych 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze