Przejdź do treści


Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenie „Za życiem”

W Płocku wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych (500+) oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku - Dział Świadczeń Rodzinnych.

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalenia, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2. Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- świadczenie pielęgnacyjne

3. Świadczenie rodzicielskie - 500+

4. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ww. ustawy (w Płocku nie podjęto decyzji o udzieleniu dodatkowej zapomogi finansowej ze środków własnych).

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)

Zasiłki dla opiekuna - określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze (500+) – określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - określa ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Więcej informacji: www.mopsplock.eu

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych: Plac Dąbrowskiego 1, I piętro.

Kierownik: Eliza Dygas, tel. 024 364 03 72

Sekretariat: tel. 024 364 03 70, fax 024 364 03 71


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze