Przejdź do treści


URBAMAS

Tytuł projektu:

„URBAMAS – System Zarządzania Przestrzenią Miejską”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miasto Płock otrzymało dofinansowanie w kwocie 30.019,86 EURO ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II na podstawie umowy podpisanej w dniu 22 czerwca 2006 roku.

Całkowity plan wydatków dla Miasta Płocka - 38.859,27 EURO

Okres realizacji projektu: 01.03.2006 - 30.04.2007

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest opracowanie metod oraz efektywnych i praktycznych narzędzi zarządzania rozwojem miasta (włączając w to 4 fazy: prognozowanie, planowanie, rozwój, wdrażanie oraz monitorowanie i ocena), które mogą być wykorzystane w zintegrowanym, zrównoważonym systemie zarządzania przestrzenią miasta. Partnerami jest  7 polskich miast reprezentujących różne regiony i obszary społeczno-gospodarcze, które będą tworzyły zestaw dobrych praktyk i narzędzi, które zostaną wypróbowane w miastach partnerskich i wprowadzone do sieci europejskiej. W ramach utworzonej sieci zostanie przeprowadzonych 5 seminariów szkoleniowo - warsztatowych dla około 25 uczestników projektu - pracowników urzędów odpowiedzialnych za zarządzanie miastem. Do najważniejszych celów projektu należą: zdefiniowanie metod, procedur i praktycznych narzędzi zarządzania miastem, poprawa wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania miastem oraz opracowanie modelowego systemu zarządzania przestrzenią miejską, zawierającego skonsolidowane wyniki projektu.

Płock jest inicjatorem, partnerem wiodącym i koordynatorem projektu.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze