Przejdź do treści


Własna Firma pomysłem na życie w PłockuCzłowiek najlepsza inwestycjaBiuro projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 
34 wnioski zostały  ocenione pozytywnie.
 
W związku z tym, iż wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie nie ma możliwości wnoszenia środków odwoławczych od przeprowadzonej oceny.
 
W załączeniu zamieszczamy Listę Rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzyma pisemną informację o ocenie merytorycznej swojego wniosku.

Biuro projektu „Własna Firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż w dniu 19.04.2013r. została zakończona ocena formalna wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. 
 
Pozytywną ocenę otrzymały 34 wnioski (wszystkie złożone w ramach naboru).
 
W dniu 22.04.2013 wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisje Oceny Wniosków.Uczestnicy Projektu/Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż do dnia 29.03.2013r.  Uczestnicy Projektu/Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E40, w  godzinach 8.30 – 15.30  (od poniedziałku do piątku).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi być:
1) złożony w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta,
2) złożony na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Beneficjenta,
3) kompletny tzn. prawidłowo wypełniony, podpisany i uzasadniony oraz zawierający wymagane załączniki:
    a) kopia dokumentu potwierdzającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki Projektu/ Mikroprzedsiębiorcy (oryginał do wglądu),
    b) kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe wraz z ich tabelarycznym zestawieniem,
    c) oświadczenie/ kopia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz niezaleganie z uiszczaniem podatków,
    d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego Regulaminu.
    e) Opis sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu [wzór załączono do wniosku]
    f) W przypadku osób niepełnosprawnych do Wniosku należy załączyć dodatkowo oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie  tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W celu zapewnienia przyznawania pomocy na dopuszczalnym poziomie Uczestnik/Uczestniczka Projektu/ Mikroprzedsiębiorca zobligowany/a jest do uwzględnienia w ww. oświadczeniu dotychczasowej pomocy udzielonej w ramach Projektu pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”.

Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
zał. 5 - pomoc de minimis
zał. 10 - formularz de minimis
   

Wzory dokumentów dotyczące wsparcia pomostowego

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zarejestrowanej w ramach projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”     
Wniosek o wyrażenie zgody na rozszerzenie katalogu wydatków
Wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy


Wzory dokumentów do stosowania przez Uczestników Projektu/Mikroprzedsiębiorców

Instrukcja wypełniania Rozliczenia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją
Rozliczenie wydatków inwestycyjnych
zał. 1 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
zał. 2 - Zestawienie zakupionych towarów i usług
zał. 3 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
zał. 4 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznes planem
zał. 5 - Deklaracja pochodzenia używanego sprzętu
Deklaracja pochodzenia sprzętu i oświadczenie sprzedawcy

Opis dokumentów księgowych dotyczących wsparcia finansowego
Rozliczenie przesunięć
Tabela zmian Harmonogram rzeczowo-finansowy


Uczestnicy Projektu/Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego


Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż do dnia 11.10.2012r. Uczestnicy Projektu/Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E40, w  godzinach 8.30 – 15.30  (od poniedziałku do piątku).

Wniosek o dotację i załączniki muszą być:
1. wypełnione w języku polskim, zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej w jednym egzemplarzu,
2. czytelnie podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu,
3. wszystkie strony Wniosku o dotację oraz załączników muszą być parafowane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.

Wraz z Wnioskiem o wsparcie pomostowe należy złożyć następujące załączniki:
1. kopia dokumentu potwierdzającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki Projektu/Mikroprzedsiębiorcy (oryginał do wglądu),
2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe,
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do Regulaminu.

W celu zapewnienia przyznawania pomocy na dopuszczalnym poziomie Uczestnik/Uczestniczka Projektu/Mikroprzedsiębiorca zobligowany/a jest do uwzględnienia w ww. oświadczeniu dotychczasowej pomocy udzielonej w ramach Projektu pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”.
Zakończona procedura odwoławcza

Biuro projektu „Własna Firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż w dniu 04.09.2012r. została zakończona procedura odwoławcza.

Na Ostatecznej Liście Rankingowej Wniosków o przyznanie  jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości umieszczonych zostało  35 Wniosków.
W celu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości  Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/na do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o umieszczeniu Wniosku na Ostatecznej Liście Rankingowej oraz do dostarczenia następujących załączników:
1)dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, wraz z numerem REGON (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
2)kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS, prowadzonej działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
3)zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji,
4)zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
5)oświadczenia o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów     kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
6)zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w Rozdziale V § 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7)oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat (którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie,
8)oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu, że w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
9)oświadczenia Uczestnika Projektu, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle
z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 i Działania 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
10) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi    Załącznik Nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracownicy Biura Projektu w najbliższym czasie skontaktują się z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu w celu ustalenia terminu dostarczenia powyższych dokumentów.

ZAŁĄCZNIK


Wstępna Lista Rankingowa

Biuro projektu „ Własna Firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków o przyznanie  jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

35 wniosków zostało  ocenionych pozytywnie - uzyskało wymagane minimum punktowe.
2 wnioski zostały ocenione negatywnie.

Zgodnie z §17 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik Projektu, którego Wniosek o dotację został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Biznes Planu.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznes Planu należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta Płocka Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o negatywnej decyzji.

W załączeniu zamieszczamy Wstępną Listę Rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzyma pisemne uzasadnienie z oceny merytorycznej wniosku.
Ostateczna Lista Rankingowa  wniosków zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.


Wstępna Lista Rankingowa Wniosków Uczestników/Uczestniczek Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości


Informacja dla Uczestników projektu, którzy ukończyli wparcie szkoleniowo - doradcze

Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, że od 18 czerwca do 2 lipca 2012 prowadzony będzie nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Wniosek o dotację wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu przy  ul. Małachowskiego 4b w godzinach 8 – 16 (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku).

Wniosek o dotację i załączniki muszą być:

1. wypełnione w języku polskim, zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia),

2. czytelnie podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu,

3. wszystkie strony Wniosku o dotację oraz załączników muszą być parafowane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu,

4. kopia Wniosku o dotację musi zawierać potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie oraz datę i czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu składającego/składającej Wniosek o dotację .

Wraz z Wnioskiem o dotację należy złożyć następujące załączniki:
1. kopia dokumentu potwierdzającego PESEL Uczestnika/Uczestniczki Projektu (oryginał do wglądu),

2. biznesplan na okres 2 lat działalności firmy,

3. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją (szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych Wnioskiem o dotację

4. oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Beneficjenta o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

5. oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis

6. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz  z  zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie

7. oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

 


Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż szkolenie z zakresu założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz przygotowania Biznes Planu dla uczestników projektu rozpoczyna się w czwartek, 17 maja o godz. 16.
Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjno-bankietowej „Biały Dworek”, ul. Gęsia 6A.

Biuro projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, że 24 kwietnia 2012 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Program Unijnych zaakceptowała Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami. Zwracamy się do osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

 
Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż w dniach 08.02.2012-14.02.2012 Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła V etap rekrutacji do projektu. 
Prace Komisji odbywały się zgodnie z  §10  Regulaminu Rekrutacji  i były podzielone na 4 fazy:
  • I faza - przeprowadzenie indywidualnych Rozmów Kwalifikacyjnych,
  • II faza – wystawienie ogólnych ocen punktowych z III i IV etapu  i I fazy V etapu rekrutacji z uwzględnieniem punktów premiowanych
  • III faza – sporządzenie List Rankingowych, wybór grupy 38 Uczestników Projektu, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy rekrutacji i uzyskali najwyższe oceny punktowe;
  • IV faza – sporządzenie listy rezerwowej. 
W rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział 77 osób, które przeszły pozytywnie IV etap rekrutacji. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wydali pisemną opinię o Kandydacie/Kandydatce i przyznali punkty w skali od 0 do 50. Minimalna ilość punktów upoważniająca do kolejnej fazy rekrutacji wynosiła 35.
 
W kolejnej fazie Kandydatom/Kandydatkom, którzy/które uzyskali/-ły minimum punktowe, zostały przyznane dodatkowe punkty premiowane za spełnienie kryteriów strategicznych.
 
W III fazie Komisja Rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 38 Kandydatów/ Kandydatek, tworząc listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
 
W ostatniej fazie Komisja Rekrutacyjna stworzyła listę rezerwową.
 
 

Biuro projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”  informuje, iż wyniki  V etapu rekrutacji, polegającego na przeprowadzeniu indywidualnych Rozmów Kwalifikacyjnych oraz  wyborze grupy 38 Uczestników Projektu, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy rekrutacji i uzyskali najwyższe oceny punktowe zostaną ogłoszone w dniu 22.02.2012r. 
Wyniki oceny doradczej
 
 
Biuro projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż termin ogłoszenia wyników III etapu rekrutacji, polegającego na ocenie merytorycznej informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym zostaje przesunięty z uwagi na trwające prace Komisji Rekrutacyjnej. 
 
Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone do dnia 10 stycznia 2012 r. 
 
Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników oceny merytorycznej  jest spowodowane dużą ilością  złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. 
 

Biuro projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” pragnie poinformować, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna formularzy rekrutacyjnych. 
W trakcie oceny formalnej sprawdzano kompletność i poprawność złożonych Dokumentów Rekrutacyjnych zgodnie z Kartą Oceny Formalnej. W  wyniku prowadzonego naboru  do biura projektu złożono 271 formularzy rekrutacyjnych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 269 formularzy. Jeden formularz został wycofany, jeden został odrzucony. 
Negatywną ocenę formalną otrzymał formularz o numerze 253/2011. Pozostałe formularze zostały skierowane do oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisje Rekrutacyjną. 
 
 
Biuro Projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” informuje, iż termin rekrutacji do projektu zostaje przesunięty do momentu zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Niezwłocznie po zaakceptowaniu dokumentów rekrutacyjnych przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zostaną one  zamieszczone na stronie www.plock.eu (aktualności). 
Formularze rekrutacyjne będą także dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu. 
Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się po upływie 10 dni roboczych od dnia zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu: 
ul. Małachowskiego 4b
tel. 24-366-11-36
 
Metryczka projektu: 
 
Cel główny : 
Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka poprzez wzrost liczby przedsiębiorców w sektorze MŚP.
 
Cele szczegółowe:
1. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Płocka poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia DG oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
2. Wyrównanie szans na rynku pracy osób, które są w szczególnej sytuacji, 
3. Zwiększenie udziału w rynku pracy osób starszych –„+45”,
4. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 
Grupa docelowa: 
38 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu) zamieszkałych na terenie miasta Płocka.
 
Priorytetowo traktowane są osoby: pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy w ciągu 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 m-ce od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), do 25 roku życia, niepełnosprawne, po 45 roku życia.
 
Działania prowadzone w ramach projektu:
1. Rekrutacja uczestników do projektu, IX-XI 2011 r.
2. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie pozyskania wiedzy nt. otwarcia i prowadzenia firmy, XI-I 2011r.-2012 r.
3. Uruchomienie działalności gospodarczej przez 35 osób, w tym otrzymanie dotacji
w wysokości nie wyższej niż 40 000,00zł, II 2012 r.
4. Wsparcie szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym – umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności nowoutworzonych przedsiębiorstw, II-IV 2012 r.
5. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane 35 osobom przez okres pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł.
6. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane 18 osobom, przez okres 6 m-cy, po zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł.
 
Całkowita wartość projektu :  2 317 460,00 zł 
Termin realizacji: 01.09.2011 - 31.03.2013
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze