Przejdź do treści


Współpraca z NGO w 2021 r.

Raport z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok


Prezydent Płocka zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka. Dokument bęzie obowiązywał w 2021 roku.

W konsultacjach społecznych mogły wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne polegały na wyrażaniu opinii, składaniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji.

Sposób i tryb zgłaszania opinii:

  • w formie papierowej i przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock,

  • w formie papierowej i złożenie wypełnionego formularza do urny ustawionej przy wejściu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej, w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka,

  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza i wysłanie na adres e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu

Konsultacje społeczne trwały: od 22 maja do 8 czerwca 2020 r.

Dokumenty:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1476 - do pobrania

2. Projekt Programu Współpracy - do pobrania

3. Formularz zgłaszania uwag - do pobrania


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze