Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli
Wakacyjne dyżury przedszkoli - rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uruchomione zostaną dodatkowe zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach miejskich. Odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy również rodziców dzieci, niebiorących dotychczas udziału w zapisach na dyżury wakacyjne!

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00, natomiast zamknięcie 26 czerwca 2020 r. o godz.15.00. W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków. Wniosek dostępny będzie w systemie.

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:
•    od 1 lipca 2020r. do 17 lipca 2020 r.,
•    od 20 lipca 2020 r.do 31 lipca 2020 r.,
•    od 3 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,
•    od17 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.

Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, natomiast gdy przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacjao zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła w dniu 29 czerwca od godziny 13.00.

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 30 czerwca do godz.13.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.

Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca, przez system naborowy.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/21 będzie prowadzona, podobnie jak rekrutacja zasadnicza,z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rozpocznie się 28 maja 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. 

Wykaz przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami wraz z liczbąmiejsc dostępny będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a takżena stronie naborowej od 27 maja 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wgpreferencji. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszenia wniosków.W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć również udział dzieci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta Płocka.

Poniżej zamieszczono zasady postępowania i terminy rekrutacji uzupełniającej, harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym oraz kryteria.

Zasady postępowania w rekrutacji uzupełniającej do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2020/21

  • System informatyczny zostanie uruchomiony 28 maja 2020 r. o godz. 9:00.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
  • Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli wskazane jest wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.
  • Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21" będzie dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.pl Rekrutacje-Przedszkola). Rodzic wybiera "wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic będzie mógł logować się do systemu informatycznego, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją.
  • Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami  i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriówskłada sięw przedszkolu pierwszego wyboruw terminie od 28 maja 2020 r, od godz. 9:00 do 3 czerwca  2020 r. do godz. 15:00. Wnioskimożna złożyć:

- pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego   wyboru (skan/zdjęcie)lub

- pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub

- faksem do przedszkola pierwszego wyboru

    Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione nastronie internetowej przedszkola 15 czerwca 2020 r. o godz.15:00.  Wyniki dostępne będą również indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie naborowej po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.

   Wyniki rekrutacji podane zostaną również  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązekpotwierdzania woli zapisania dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w terminie od 15 czerwca 2020 r. od godz. 15:00 do 19 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

    Aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka w przypadku, gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, będzie dostępna funkcja umożliwiająca rodzicom składanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola z poziomu panelu rodzica (strona naborowa po zalogowaniu się). Rodzic nie musi osobiście udawać się do przedszkola, aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka. Wszystko odbywa się zdalnie przez system.

            Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać     dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione nastronie internetowej przedszkola26 czerwca 2020 r. o godz.15:00.  Wyniki dostępne będą również indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.Wyniki rekrutacji podane zostaną również  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola.

·     W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.  W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Uwaga!

  • Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, Przyjmowane jednak będą wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Poniżej zamieszczono do pobrania ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

Do pobrania:

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze