Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej
do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021
dla kandydatów spoza obwodu.


We wtorek 21.07.2020 roku od godz. 9:00 do godz. 15:00 będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych dysponujących wolnymi miejscami, innych niż szkoła obwodowa.

Postępowanie uzupełniające odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej Płockiego Portalu Oświatowego pod adresem: https://ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe – Rekrutacja uzupełniająca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.
(logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

21 lipca
godz. 9:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa".

Zalecamy przesłać wniosek pocztą elektroniczną jako skan/zdjęcie na skrzynkę e-mail szkoły lub faksem.

21 lipca
godz. 9:00

21 lipca
godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

22 lipca
godz. 9:00

22 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


23 lipca
godz. 10:00

Elektroniczne „potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej" w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Po zalogowaniu do systemu, rodzice elektronicznie potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

23 lipca
godz. 10:00

23 lipca
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24 lipca
godz. 12:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze